Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 80 osób, które musza spełniać następujące warunki:

– miejsce zamieszkania na terenie powiatów bytowski, chojnicki, człuchowski, słupski,

– ukończony 30 rok życia

– przynależność do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

20 miejsc zarezerwowanych jest dla osób o niskich kwalifikacjach – maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne

10 miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami

48 miejsc zarezerwowane dla kobiet

20 miejsc zarezerwowanych dla osób powyżej 50 r.ż.

30 miejsc zarezerwowanych dla osób długotrwale bezrobotnych

Jedna osoba może należeć do kilku grup.

Procedura rekrutacji:

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego – osobiście, mailowo, listownie lub za pomocą poniższego formularza wraz z wymaganymi załącznikami:
  1. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy
  2. Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej (osoba, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy) – jeśli dotyczy
 2. Rozmowa z doradcą zawodowym – ocena potrzeby uczestnictwa w projekcie i motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Terminy rekrutacji do poszczególnych edycji zostaną ogłoszone w zakładce Aktualności.

Wyniki rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej projektu z zastosowaniem numerów formularzy.