Informacje o projekcie

Projekt „Pracownik XXI w. – pracownik mobilny! Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysiński w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna oraz podniesienie u 80 osób niepracujących powyżej 30.r.ż., dostępu do zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:

 1. doradztwo zawodowe,
 2. opracowanie indywidualnego planu działania,
 3. trening pracy,
 4. szkolenia komputerowe,
 5. zewnętrzny egzamin IC3,
 6. staże zawodowe,
 7. pośrednictwo pracy

Doradztwo zawodowe i trening pracy

Uczestnicy przejdą przez PROGRAM WSPARCIA KARIERY, w celu przygotowania ich do skutecznego wejścia na rynek pracy oraz mobilizacji do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania na nim.

Przeprowadzone zostaną  trzy 2-godz. sesje indywidualne (max 2spotkania w tygodniu).

Zostanie przeprowadzona identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz zdiagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego. Uczestnik będzie poddany audytowi osobowości metodą INSIGHTS DISCOVERY.

Uczestnicy wezmą również udział w treningu pracy – 4 spotkania x 4 godz. dydaktyczne.

Tematyka: opracowanie CV i listu motywacyjnego, metody poszukiwania pracy, asertywność, komunikacja, kodeks pracy, zagrożenia.

Program szkolenia „Pracownik mobilny – nowoczesne stanowisko pracy”

 • moduł podstawy pracy z komputerem – 10h:
 • moduł Internet i funkcjonowanie w sieci – 15h
 • moduł kluczowe programy i aplikacje – 45h
 • moduł współpraca on-line w projektach – 50h

Egzamin IC3

Egzaminy IC3 to międzynarodowe uznane certyfikaty umożliwia zbudowania ścieżki certyfikacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku. Egzaminy obejmą moduły: 1.Podst.pracy z komputerem 2.Kluczowe aplikacje 3.Funkcjonowanie w sieci.

Staże

Dla wszystkich uczestników projektu zostanie zorganizowany staż zawodowy trwający 3 miesiące. Staże odbędą się  w firmach i na stanowiskach zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. Staże trwać będą min. 7godz.dziennie.Stażysta będzie prowadzić dziennik stażu z opisem codziennych czynności. Każdemu stażyście zostanie przydzielony opiekun, którego zadaniem będzie nadzór i kierowanie pracami stażysty.

W trakcie odbywania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe.

Zatrudnienie

Przez 3 miesiące każdy z uczestników będzie objęty opieką pośrednika pracy. Zadanie pośrednika będzie nalezienie miejsc pracy dla uczestników inicjowanie i organizacja ich spotkań z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Efektem końcowym projektu będzie zatrudnienie min. 36 osób, które ukończyły ścieżkę wsparcia.

Okres realizacji projektu: 01 sierpnia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.