Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 252 osób, które musza spełniać następujące warunki:

  • wiek 50 lat i więcej,
  • miejsce zamieszkania województwo pomorskie

oraz

  • status pracownika sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnienie),

lub

  • status pracownika podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

101 miejsc zarezerwowanych jest dla osób o niskich kwalifikacjach – maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne.

26 miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełno sprawnościami.

152 miejsca zarezerwowane dla kobiet.

Procedura rekrutacji:

  1. Złożenie formularza rekrutacyjnego – osobiście, mailowo, listownie lub za pomocą poniższego formularza wraz z wymaganymi załącznikami:
    1. Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (według wzoru do pobrania z formularzem rekrutacyjnym)
    2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Formularz pozwala na ocenę kwalifikowalności uczestnika do projektu. Pozytywny wynik oceny rekomenduje danego kandydata do drugiego etapu rekrutacji – test wiedzy z zakresu ICT.

  1. Wypełnienie testu wiedzy z zakresu ICT

Test wiedzy pozwoli na określenie poziomu zaawansowanie w zakresie ICT u kandydatów. Do projektu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby, u których zanotowano najniższy poziom sprawdzanej wiedzy i umiejętności.

 

Terminy rekrutacji do poszczególnych edycji zostaną ogłoszone w zakładce Aktualności.

Wyniki rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej projektu z zastosowaniem numerów formularzy.