Informacje o projekcie

Projekt „Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego” jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysiński w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Kształcenie Ustawiczne.

Cel projektu to podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji zawodowych u 252 osób w wieku 50 lat i więcej, posiadających status pracownika sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, mająca miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego. Wsparcie polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ICT „Pracownik mobilny- nowoczesne stanowisko pracy” zakończonych uznanym zewnętrznym egzaminem IC3.

Program szkolenia „Pracownik mobilny – nowoczesne stanowisko pracy”

 Moduł Podstawy pracy z komputerem – 10h:

– Sprzęt komputerowy

– Oprogramowanie

– Systemy Operacyjne

– Rozwiązywanie Typowych Problemów

– Podstawowe wiadomości nt. konserwacji sprzętu komputerowego

Moduł INTERNET I FUNKCJONOWANIE W SIECI – 15h

– Sieci komputerowe

– Bezpieczeństwo

– Internet

– Wyszukiwarki internetowe

– E-mail

– Wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo

Moduł KLUCZOWE PROGRAMY I APLIKACJE – 45h

-Praca z edytorem tekstu

-Arkusze kalkulacyjne

-Przygotowanie prezentacji

Moduł WSPÓŁPRACA ON-LINE W PROJEKTACH – 50h

– Podejście projektowe

– Współdzielenie zasobów i informacji

– Narzędzia komunikacji

– Platformy współpracy on-line w projekcie

-Konfiguracja stanowiska pracy

 

Egzamin IC3 obejmować będzie następujące zagadnienia:

– Podstawy pracy z komputerem

– Potwierdzenie umiejętności pracy przy użyciu technologii komputerowych, urządzenia peryferyjne(np. drukarki, skanery),instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz diagnostyki sprzętu

– przygotowanie i obsługa mobilnego stanowiska pracy.

– Kluczowe aplikacje

– Potwierdzenie umiejętności korzystania z aplikacji zawartej w ramach tzw. oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne) oraz zastosowania w biznesie, projektach

– Funkcjonowanie w sieci

– Potwierdzenie znajomości zasad współpracy on-line oraz umiejętności konfiguracji narzędzi do współpracy on-line(pliki w chmurze, kalendarz on-line, portale społ., komunikacja i technologia mobilna)

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

  1. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 252 osoby, w tym 152 kobiety, 100 mężczyzn
  2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 101 osób, w tym 61 kobiet, 40 mężczyzn
  3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 227 osób, w tym 137 kobiet, 90 mężczyzn
  4. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 227 osób, w tym 137 kobiet, 90 mężczyzn
  5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 91 osób, w tym 55 kobiet, 36 mężczyzn

Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Wartość projektu: 1 066 524,00 zł

Kwota dofinansowania: 906 545,40 zł